Klima- og miljømål

Våre klima- og miljømål

Vår største klimautfordring er å redusere CO2-utslipp fra tyngre kjøretøy og minimere lokal forurensning.

En rød elektrisk postbil kjører på en landevei.

De viktigste tiltakene er å fase ut fossilt drivstoff for tyngre kjøretøy, og benytte innovative distribusjonsløsninger og kjøretøy på fornybare energikilder i byene.

I 2021 ble miljømålene revidert og konsernet besluttet kvantitative klima- og miljømål etter rammeverket for Science based targets (SBT). Dette er et internasjonalt rammeverk som sørger for at målene som setter er i tråd med det vitenskapen sier må til for å nå målene i Parisavtalen. Målene er godkjent og revidert av SBTi og er todelt:

  1. Redusere egne utslipp med 42 prosent for scope 1 og 2 som inkluderer egne kjøretøy og bygg (i tråd med SBTi 1,5°C-scenariet).
  2. Redusere 32 prosent utslippsintensitet målt gCO2 per tonnkilometer for scope 3 som inkluderer kjøpt transport (i tråd med SBTi godt under 2°C-scenariet).

Målene skal nås selv om transportarbeidet er forventet å øke med 41 prosent mot 2030. Våre enheter i Sverige, Danmark og Finland har satt at ambisiøst delmål om kun å benytte fornybare energikilder i kjøretøy og bygg innen 2025.

Videre har vi satt mål om nettonull utslipp for all veitransport innen 2040 og nettonull utslipp for hele virksomheten i 2050.

Klima- og miljøstrategi

Som en stor nordisk transport- og logistikkleverandør er vi en del av problemet og derfor en viktig del av løsningen. Vi skal være ledende på klima og miljø i vår bransje, og i 2021 utviklet konsernet en ny klima- og miljøstrategi mot 2023 - hvor vi skal jobbe for å:

  1. Tilby flere tjenester med lavt utslipp for B2B og B2C kunder

  2. Ha et nettverk som benytter elektriske kjøretøy til distribusjon i byer, transport med elektriske kjøretøy mellom utvalgte byer, klimaeffektive bygg og miljøkrav i anskaffelser
  3. Inngå strategiske partnerskap
  4. Kommunisere tydelig klimaarbeidet for å styrke omdømme, vårt verdiforslag til kunden og bygger stolthet internt og tiltrekke oss talenter

En integrert del av virksomhetsstyringen

Vi har etablert et miljønettverk bestående av ressurspersoner innen bærekraft, innkjøp, eiendom og divisjonene som sikrer deling av erfaringer og beste praksis på tvers av organisasjonen. Nødvendig ekspertkompetanse på spesifikke områder sikres gjennom eksterne samarbeidspartnere og leverandører.

Styret og konsernledelsen blir jevnlig oppdatert på status, risikobilde og pågående initiativer innen miljøarbeidet. Fra 2021 har konsernet gjennomgått en TCFD-prosess hvor vi har vurdert på ulike finansielle klimarisiko og -muligheter ved to ulike scenarioer. Vår TCFD-rapport kan leses i vår integrerte årsrapport for 2022..

Vesentlighetsanalyse gjennomføres jevnlig, og sist nå i 2020. Klima- og miljøarbeidet er også definert i en egen klima- og miljøpolicy og -strategi som ble oppdatert i 2021, og er understøttet av handlingsplaner i forretningsområdene. Arbeidet følges opp i kvartalsvis rapporteringer, business review, divisjonsspesifikke handlingsplaner med tilhørende KPI-kart og med opplæring av medarbeidere.

For å registrere konsernets totale klimapåvirkning benyttes et klimarapporteringssystem for hele konsernet. Posten leverer klimaregnskap i henhold til Greenhouse Gas Protokoll og blir revidert av ekstern tredjepart.

Del artikkelen