Våre klima- og miljømål

Våre klima- og miljømål

I 2024 har vi satt nye og ambisiøse klimamål, som blant annet innebærer at alle våre egeneide kjøretøy skal gå på elektrisitet eller biogass innen 2030.

Postbud lader elbil

Vi har som mål å være en drivkraft i omstillingen til et lavutslippssamfunn, og siden 2012 har vi redusert våre utslipp med 55 prosent. Vi har kommet langt i miljøarbeidet, men det gjenstår store og krevende kutt. Derfor økte vi i 2024 både tempo og ambisjonsnivå i klimaarbeidet.

Vårt nye klimamål innebærer at i 2030 skal klimagassutslippene være redusert med 38 prosent fra 2022-nivå. Med dette ambisiøse målet ønsker vi å dra både bransjen og samfunnet i riktig retning.

Betydelige investeringer

Den nye ambisiøse målsetningen innebærer omfattende investeringer blant annet i elektriske lastebiler, ladeinfrastruktur, energiproduksjon og togtransport, gjennom de neste seks årene. Vi har de siste årene utstedt grønne obligasjoner for 3,5 milliarder kroner. Disse midlene benyttes bl.a. til å etablere terminaler som innfrir høye miljøsertifiseringskrav og anskaffelser av nye elektriske kjøretøy. I 2021 var Posten Bring den første nordiske logistikkaktør som utstedte grønne obligasjoner. 

Bing bud-sykkel i urbant strøk
Bing bud-sykkel i urbant strøk

Den elektriske kjøretøysflåten blir større

Posten Bring har i dag Norges største elektriske kjøretøysflåte med over 2900 fossilfrie kjøretøy og halvparten av Norges befolkning får nå levert post og pakker med el-kjøretøy. Innen 2030 skal alle konsernets egeneide kjøretøy gå på elektrisitet eller biogass. Det innebærer at rundt 3400 varebiler og lastebiler vil være elektriske, mens det forventes at rundt 130 kjøretøy vil benytte biogass. 

Samtidig som vi nå investerer betydelige beløp i elektriske kjøretøy, så bygger vi i Norge ut en nasjonal ladeinfrastruktur for tunge elektriske kjøretøy ved terminaler over hele landet. I Sverige og Danmark fortsetter vi arbeidet med å installere ladere på flere av våre terminaler. I Norge er det behov for å øke tempoet i arbeidet med å etablere en offentlig ladeinfrastruktur for tungtransport.

Denne infrastrukturen er vi og bransjen helt avhengig av for å kunne ta i bruk flere tunge el-kjøretøy og omstille til et lavutslippssamfunn.

Stiller strengere krav

Det skal også gjennomføres ytterligere reduksjoner i utslippene ved at volum av gods skal flyttes fra lastebil til tog. På terminaler vil det etableres anlegg som produserer og øker selvforsyningen av fornybar energi – også til bruk av elbilene. 

I tiden fremover vil vi stille enda strengere miljøkrav til våre samarbeidspartnere, både leverandører av transport og av varer og tjenester. Samtidig vil vi hjelpe samarbeidspartnere med å redusere utslippene ved blant annet å kunne gi tilgang på ladeinfrastruktur der det er praktisk mulig.

I 2021 satt Posten Bring, som første logistikkaktør i Norge, klimamål (Science Based Targets) mot 2030 i tråd med Parisavtalen. I dag ligger Posten Bring foran veikartet, og nå heves ambisjonsnivået. Det nye miljømålet innebærer at det totale utslippet i 2030 vil reduseres med 38 prosent fra 2022-nivå. Utslippsreduksjonen skal gjennomføres selv om konsernet forventer vekst og økte volumer i årene som kommer. Innen 2040 skal konsernet ha netto null utslipp, det betyr at utslippet må kuttes 90 - 95 prosent fra 2022-nivå. 

Det nye vedtatte miljømålet meldes inn til Science Based Targets initiative, verdens ledende organ for forpliktende utslippskutt. 

Noen utvalgte tiltak og mål 

 • Halvparten av Norges innbyggere får nå levert post og pakker med el-kjøretøy.
 • Fra neste år skal det være fossilfri distribusjon av post og pakker i 40 norske kommuner.
 • Alle konsernets egeneide kjøretøy vil gå på el eller biogass i 2030.
 • Utslipp fra egne kjøretøy og bygg skal reduseres med 85 prosent innen 2030.
 • Posten Bring kjøpte den første elbilen i 1994. Nå er om lag halvparten av konsernets kjøretøy på fossilfrie energikilder.
 • Utslipp fra leverandører skal reduseres med 30 prosent innen 2030.  
 • Det jobbes med å øke bilenes fyllingsgrad. Distribusjonsruter optimaliseres og driften effektiviseres. 
 • Gods flyttes fra bil til tog og Posten Bring er i dag Norges største bruker av gods på tog . 
 • På en rekke av konsernets terminaler er det etablert eller bygges ny ladeinfrastruktur for kjøretøy, særlig lastebiler og vogntog, som krever mer spesialiserte ladefasiliteter.
 • Fra 2026 skal pakker og post distribueres med elektrisk varebil i de 60 mest folkerike kommunene i Norge. Det tilsvarer 70% av befolkningen.
 • Konsernet reduserer bruken av fly .
 • På terminaler vil det etableres anlegg som produserer og øker selvforsyningen av fornybar energi – også til bruk av elbilene.
 • Energieffektivisering og redusert bruk av energi i bygg, sorteringsanlegg og maskiner.
 • I Danmark skal alle varebiler som benyttes til hjemlevering av pakker være elektriske i 2025.
 • I Stockholm, Gøteborg og Malmø skal 50 prosent av varebilene som benyttes være elektriske i 2024 og 100% i 2025.