Vår skattepolicy

Konsernets skattepolicy omtaler hvilke hovedprinsipper vi legger til grunn for vår skattestrategi og hvorfor, inkludert hovedprinsipper for rapportering.

Smilende mannlig Bring-sjåfør.

Posten-konsernet har som mål å være en ansvarlig skatteyter. Konsernet overholder skatteregler og praksis i alle landene det opereres i, og alle konsernselskaper følger armlengdeprinsippet ved inngåelse av avtaler. Posten-konsernet følger en skattestrategi som er prinsipiell, transparent og bærekraftig, samt sikrer etterlevelse av lokale lover og regler, uansett hvor konsernet har forretningsdrift. Skattestrategien skal til enhver tid værer i samsvar med konsernets overordnede strategi, dens tilnærming til risiko og konsernets samfunnsansvar

Konsernet som helhet er underlagt og rapporterer til Sentralskattekontoret for Storbedrifter vedrørende skatt og merverdiavgift.

I. Skattestrategi for konsernet

Alle selskaper i Posten-konsernet er forpliktet til å gjennomføre sine skatteforhold i samsvar med følgende:

  1. Følge alle relevante lover, regler, forskrifter, rapportering og opplysningskrav i de land der konsernet opererer
  2. Det skal beregnes og betales skatt i henhold til lokale lover og regler, samtidig skal det der det er mulig, alltid tilstrebes å redusere denne kostnaden innenfor gjeldende regelverk
  3. Ha profesjonell aktsomhet og omsorg i håndteringen av all risiko relatert til skattemessige forhold
  4. Fremme konstruktive, profesjonelle og transparente forhold til skattemyndighetene, basert på integritet, samarbeid og gjensidig tillit

II. Skatteoptimalisering

Posten- konsernet skal bruke lovlige og akseptable verktøy og metoder for å optimalisere kontantstrømeffekten av alle skatter. Det viktigste virkemiddelet er konsernbidrag. All skatteplanlegging må være i samsvar med konsernets rammeverk for skatteoptimalisering og strukturering.

Konsernet skal imidlertid ikke bruke verktøy og metoder som er i strid med lovgivningen.

III. Bruk av eksterne skattekonsulenter

Hvert konsernselskap må vurdere behovet for støtte fra eksterne skatterådgivere for å overholde relevant lovverk og konsernets skattestrategi. Før man tar i bruk eksterne skatterådgivere, skal selskapene være oppmerksom på:

  • Konsernregnskap kan være i stand til å bistå med å administrere eksterne skatterådgivere
  • Engasjement av eksterne skatterådgivere (utover mindre bistand i enkle skattespørsmål, bistand til utarbeidelse av ligningspapirer og tilsvaredene) skal godkjennes av Konsernregnskap
  • Det er selskapets ansvar at skatteplanlegging initiert av eksterne rådgivere overholder denne skattestrategi.

IV. Forhold til skattemyndigheter

Posten-konsernet er forpliktet til prinsippene om åpenhet, synlighet og samarbeid i sin tilnærming til alle relevante skattemyndigheter og samarbeider med skattemyndighetene basert på ærlighet, integritet og respekt. Posten-konsernet har som mål å gi fullstendige, nøyaktige og tidsriktige opplysninger i alle skattemeldinger og annen korrespondanse med skattemyndighetene.

Vesentlige skattespørsmål skal vurderes løst på forhånd i dialog med skattemyndighetene.

Identifiserte skattespørsmål og vesentlig informasjon i inneværende skatteår skal gjenspeiles i skattemeldingen for å opplyse om fullstendig og nøyaktig informasjon til skattemyndighetene, og unngå potensielle straffer og skader på omdømme.

Del artikkelen