Gjeldsfinansiering

En overordnet målsetning i konsernets retningslinjer for finans, er å sørge for at konsernet har finansiell handlefrihet.

Kvinnelig postbud og mannlig Bring-bud går nedover veien.

Finansiell handlefrihet gir divisjoner og staber mulighet til å operasjonalisere strategier og nå sine mål. Konsernet skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilgang til kapital til samlet å dekke:

  • Normale svingninger i driftens likviditetsbehov
  • Refinansieringsrisiko
  • Normal ekspansjonstakt uten at enkeltprosjekter utløser særskilte finansieringstiltak. Det vil si tilstrekkelige rammer til å kunne realisere konsernets vedtatte strategier.

Finansieringskilder

Konsernet benytter flere kilder til finansiering:

  • Sertifikatlån (kortsiktig)
  • Norske obligasjonslån
  • Banklån
  • Private placement
  • Trekkfasiliteter

Konsernet har en sentralisert finansfunksjon og ekstern finansiering tas opp av morselskapet. Kapitalbehov i datterselskaper dekkes av interne lån og egenkapitalfinansiering. 

For fullstendig oversikt over finansiering, se vår årsrapport.

Covenants

Konsernet har i dag følgende finansielle covenants knyttet til noen av låneavtalene:

  • Netto rentebærende gjeld < 3,5  x EBITDA
  • Egenkapitalandel > 20%

Rating

Posten Bring AS er tildelt rating «A» av Scope Rating. 

Selskapets senior usikrede gjeld er også tildelt «A».

Obligasjonslån - dokumenter 2015

Registreringsdokument
Verdipapirdokument ISIN NO 0010745532

Obligasjonslån – dokumenter 2017

Registeringsdokument Posten Bring AS
Verdipapirdokument ISIN NO 0010798333

Grønne obligasjoner

Posten Bring AS Green Finance Framework
Second Opinion fra Cicero
Effekt og allokeringsrapport 2023

Grønt obligasjonslån 2021

Registration Document
Security Note ISIN NO 0011157281
Security Note ISIN NO 0011157299

Grønt obligasjonslån 2023

Supplement 2023
Securities Note ISIN NO 0012841818
Securities Note ISIN NO 0013019844
Securities Note ISIN NO 0013019786
Securities Note ISIN NO 0012897398
Registration Documents 2023

 

Del artikkelen