Krav til arbeidsforhold, miljø og etikk

Krav til arbeidsforhold, miljø og etikk

Dette er våre krav og forventninger til anstendige arbeidsforhold, etikk og menneskerettigheter.

Kvinnelig postbud ved bil i snødekket gate

For oss handler bærekraftige leverandørkjeder om at arbeidsforhold, miljø og etikk skal håndteres på en ansvarlig måte hos våre leverandører. Leverandørene spiller en viktig rolle i å bidra til reduserte klimautslipp, at ansatte har ordentlige arbeids-avtaler, dokumentert lønn, organisasjonsfrihet, at arbeidstidsbestemmelser overholdes og at de ansattes helse og sikkerhet blir ivaretatt. Vi arbeider derfor strukturert og målrettet med å sikre ansvarlige og bærekraftige leverandørkjeder.

Etisk standard for leverandører (Supplier Code of Conduct)

Leverandører til Posten Bring er forpliktet til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og å sikre anstendige arbeidsforhold i sin egen virksomhet og i sine leverandørkjeder. «Etisk standard for leverandører» skal være en del av kontrakten med alle våre leverandører og kan lastes ned her:

Norsk
Svensk
Dansk
Finsk
Engelsk
Tysk
Polsk
Nederlandsk

Vi forventer også at våre norske leverandører av varer og tjenester etterlever «Åpenhetsloven».

Mer informasjon om hvordan vi arbeider for å sikre anstendig arbeidsforhold og menneskerettigheter i leverandørkjeden finner du på vår side om åpenhetsloven her.

Oppfølging av leverandører

Vi vurderer våre leverandører gjennom bakgrunnssjekker, egenevalueringer, uanmeldte kontroller med intervju av sjåfør, kontroll av kjøretøy og systemrevisjoner hos transportørene.

Leverandører til Posten og Bring er forpliktet til å vise åpenhet og gi innsyn i forbindelse med leverandørrevisjoner og kontroller.

Skatt og avgiftsinformasjon

Det er også inngått en samarbeidsavtale mot arbeidslivskriminalitet med Skatteetaten. Samarbeidet gir oss tilgang til informasjon som gjør det enklere for oss å bidra til seriøsitet i varebilbransjen.

Klimagassutslipp fra anskaffelser

Posten Bring er en stor innkjøper og anerkjenner at vi har en stor påvirkningsmulighet. Klimagassutslipp som følge av kjøpte varer og tjenester ble for første gang inkludert i klimaregnskapet for 2023. Vi har i ettertid tilbakeregnet utslippene for 2021 og 2022. Utslippene er beregnet ved hjelp av et sett med faktorer og en kategorisering av artskontoer fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Utslippsfaktorene dekker hele klimafotavtrykket til varen eller tjenesten, helt fra råmaterialer og bearbeiding, til transport og salg. Beregningen er et grovt estimat basert på kostnader som ikke er KPI justert. Det er utarbeidet for å gi et utgangspunkt for å grave dypere i hver artskonto og dets klimabelastning. Vi jobber aktivt med å forstå hvordan vi kan sikre at alle anskaffelser er i tråd med vår ambisjon om å være en «drivkraft i omstillingen til lavutslippssamfunnet» og arbeider for å innhente data direkte fra leverandører.

Tonn CO2e202120222023
01/02 Kjøpte varer og tjenester119.642134.902129.619